Пожежна безпека

Пожежна безпека

Об’єкти сучасного виробництва у своїй більшості є пожежонебезпечними. На багатьох із них застосовуються технології з наявністю високих температур, тиску, парів легкозаймистих рідин, горючих газів, пилу тощо. Для сучасних підприємств характерні концентрація на невеликій площі значної кількості обладнання великий об’єм сучасних виробничих будівель, недостатній рівень протипожежного захисту.

Пожежі на промислових об’єктах можуть призводити до загибелі людей, величезних матеріальних втрат, екологічних катастроф. Тому пожежна безпека на підприємствах і в технологічних процесах виробництва має стати одним із пріоритетних завдань менеджменту та персоналу таких об’єктів. Забезпечення пожежної безпеки – це досить складне соціально-економічне завдання, спрямоване на запобігання пожежам та ліквідацію пожеж, у випадку їхнього виникнення, з мінімальними наслідками.

Пожежну безпеку забезпечують системи запобігання пожежі та протипожежного захисту, а також організаційно-технічні заходи. Управління пожежною безпекою передбачає підвищення безпечності стану приміщень, обладнання та виробничих процесів.

Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї.

Пожежобезпека об’єкта – стан об’єкта, за якого з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення й розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Рівень забезпечення пожежної безпеки – кількісна оцінка попереджених збитків у разі можливої пожежі.

Об’єкти, пожежі на яких можуть призвести до масового враження людей на них та на навколишній території, підприємства з небезпечними та шкідливими виробничими факторами, а також небезпекою пожежі повинні мати системи пожежної безпеки для зведення до мінімуму ймовірності виникнення пожежі. Конкретні значення такої ймовірності визначають проектувальники та технологи.

Системи пожежної безпеки мають запобігати впливу на людей небезпечних факторів пожежі, у тому числі їхніх вторинних проявів. Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків.

Пожежну безпеку забезпечують такі основні компоненти виробництва:

– технічна система, яка передбачає надійність обладнання, використання безпечних технологій, визначає обсяг вибухопожежонебезпечних речовин, проектні рішення, впровадження систем виявлення та гасіння пожеж, розміщення обладнання тощо;

– персонал, його підготовка, забезпечення регламентами та правилами роботи;

Системи пожежної безпеки спрямовані на:

– визначення вихідних причин ситуацій ризику виникнення пожеж внаслідок характерних властивостей та особливостей продуктів, речовин і матеріалів, які використовуються у виробничих процесах, енергії, яка споживається у виробництві, а також відповідних факторів людської діяльності;

– комплексний аналіз із метою створити ефективні засоби попередження пожежі шляхом нейтралізації дії сприяючих їй обставин;

– вивчення засобів і методів локалізації та гасіння пожеж;

– запобігання виникненню пожежі;

– пожежну безпеку людей та матеріальних цінностей.

Системи пожежної безпеки мають відповідати також економічним критеріям ефективності з урахуванням усіх стадій життєвого циклу об’єктів (проектування, будівництво, експлуатація).

Оскільки пожежа являє собою процес неконтрольованого горіння, то контроль за процесами, які сприяють умовам її виникнення, є основним інструментом запобігання пожежі.

На території підприємства це досягається попередженням створення горючого середовища та утворення в ньому джерел загоряння. Система запобігання пожежі має забезпечувати контроль горючого середовища, речовин і матеріалів, джерел теплової енергії та їхньої взаємодії з горючими речовинами та матеріалами.

Оцінки пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів передбачає визначення комплексу показників, вибір яких залежить від агрегатного стану речовини (матеріалу) та умов їхнього використання. Номенклатура показників та їхнє визначення й застосування для характеристики вибухопожежонебезпеки речовин і матеріалів приймається за ГОСТ 12.1.044-89. Дані про пожежонебезпечні властивості мають подаватися для всіх речовин, матеріалів, сумішей тощо, які застосовуються на виробничому об’єкті, з урахуванням особливостей і параметрів технологічних процесів. При відсутності таких параметрів їх визначають дослідним шляхом на установках, які пройшли атестацію на право отримання експериментальних даних, або за допомогою стандартизованих розрахункових методів.

Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів включає:

– оцінку пожежної небезпеки речовин і матеріалів, які використовуються в технологічному процесі;

– вивчення технологічного процесу з метою визначити обладнання, ділянки або місця зосередження горючих матеріалів або можливого утворення парогазових горючих сумішей;

– визначення можливості утворення в горючому середовищі джерел загоряння;

– моделювання різноманітних варіантів аварій, шляхів розповсюдження пожежі та вибір проектної аварії;

– розрахунок категорії приміщень, будівель, установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою;

– визначення складу систем попередження пожежі та протипожежного захисту технологічних процесів;

– розробку заходів підвищення пожежної безпеки технологічних процесів і окремих їхніх ділянок.

Пожежна небезпека технологічних процесів визначається на основі вивчення технологічного регламенту, технологічної схеми виробництва, показників вибухопожежонебезпеки речовин і матеріалів, які використовуються у технологічному процесі, конструктивних особливостей апаратів, машин та агрегатів, схеми розташування небезпечного обладнання.

У свою чергу, технологічний регламент визначає:

– рецептуру та основні характеристики матеріалів (речовин), які застосовуються, в першу чергу лакофарбувальних (склад, фізіко-хімічні властивості, показники вибухопожежонебезпеки, токсичність тощо);

– відходи виробництва та викиди в атмосферу;

– параметри технологічного режиму (тиск, температура, склад окисного середовища тощо);

– порядок проведення технологічних операцій;

– засоби контролю технологічного процесу;

– правила безпечного ведення технологічного процесу, які виключають виникнення пожеж.

На основі проведеного аналізу на підприємстві розробляється система заходів щодо попередження пожежі та протипожежного захисту технологічних процесів згідно з вимогами нормативних документів.

Протипожежні заходи базуються на вимогах ГОСТ 12.1.004-91 щодо виключення джерела загоряння. Якщо це джерело не може бути ізольованим за умовами технологічного процесу, то об’єкт (приміщення, устаткування) необхідно забезпечити надійною системою протипожежного захисту.

До заходів зниження наслідків пожежі належать:

а) обмеження розтікання горючих рідин;

б) зменшення інтенсивності випаровування горючих рідин;

в) аварійний злив горючих рідин у аварійні ємності;

г) установлення вогнеперешкоджувачів;

д) обмеження маси небезпечних речовин при зберіганні та в технологічних апаратах;

є) водяне зрошення технологічних апаратів;

ж) винесення пожежонебезпечного обладнання до ізольованих приміщень;

з) установлення в технологічному обладнанні швидкодіючих відмикаючих пристроїв;

і) обмеження розповсюдження пожежі за допомогою протипожежних відстаней і перешкод;

к) застосування вогнезахисних фарб та покриттів;

л) захист технологічних процесів, обладнання та окремих приміщень установками пожежогасіння;

м) застосування пожежної сигналізації;

н) навчання персоналу способам ліквідації аварій та діям у разі пожежі;

о) створення умов для найшвидшого введення в дію підрозділів пожежної охорони шляхом улаштування під’їзних шляхів, пожежних водоймищ та зовнішнього протипожежного водогону.

Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно бути пожежобезпечним, а на випадок несправностей та аварій необхідно передбачати захисні заходи, які обмежують масштаб та наслідки пожежі.

Виробництво, де є вибухопожежонебезпечні речовини й матеріали, повинно бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів вибухопожежонебезпечністі процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій.

Технологічне устаткування, апарати й трубопроводи, в яких утворюються вибухопожежонебезпечні пари, повинні бути герметичними.

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель промислових об’єктів повинні мінімізувати наслідки пожежі. У разі виникнення пожежі споруда, яку проектували й будували правильно, має протягом певного часу зберігати несучу здатність своїх конструкцій. Поява та поширення вогню й диму всередині будівлі мають бути обмеженими. Проектанти та будівельники повинні також ужити заходів, аби обмежити поширення пожежі на сусідні будівлі, дати можливість людям вільно залишити будівлю, а пожежно-рятувальним підрозділам – загасити пожежу.

Пожежна безпека на підприємстві: правила та організація

Протипожежна безпека на підприємстві в Україні – невіддільна частина організації робочого простору і процесів згідно з нормами чинного законодавства.

Зокрема, цю сферу регламентують Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, зі змінами, які періодично вносяться відповідними наказами.

Зафіксовані на законодавчому рівні вимоги пожежної безпеки зобов’язані виконувати – незалежно від приналежності та розміру статутного капіталу, обороту, кількості співробітників, форми власності, кодів ЗЕД, сфери роботи та інших аспектів – будь-які суб’єкти, що ведуть свою господарську діяльність на українській території.

Тому необхідно бути в курсі цих змін і коригувати організаційну роботу в даному секторі на виробництвах і в компаніях.

А для цього слід регулярно проводити моніторинг нормативної бази та проходити відповідне навчання, щоб оновити не лише теоретичну базу, а й практичні навички співробітників.

Пожежна безпека та охорона праці: що входить в організаційні заходи?

Пожежна безпека входить в комплекс заходів з охорони праці, і організаційна робота в цій сфері на об’єктах господарювання включає широкий спектр заходів, а саме:

 • створення умов для безпечної праці,
 • мінімізації ризику виникнення пожеж,
 • своєчасне і повноцінне забезпечення технічними засобами для запобігання займання та усунення самих пожеж та їх наслідків,
 • контроль дотримання протипожежних вимог і норм законодавства,
 • розробка і впровадження регламентів по гасінню пожеж, евакуації та порятунку з місць пожежі й задимлення людей і майна (матеріальних цінностей),
 • внутрішнє і зовнішнє навчання співробітників.

У разі, якщо підприємство орендує площі в іншої особи, сторони повинні в письмовій формі домовитися про те, хто з них і на яких умовах здійснює ці роботи.

На кому відповідальність?

Вимоги до пожежної безпеки на підприємстві неухильно повинен дотримуватися кожен співробітник, а організаційна складова при цьому покладається на посадових осіб за відповідним рішенням керівництва і прописується в посадових інструкціях і положеннях по структурним підрозділам.

Зокрема, вказуються конкретні території, ділянки, зони, об’єкти, цілі будівлі і їх частини, поверхи, на яких відповідального співро бітника повинне проводити такі організаційні роботи.

Відповідальні особи зобов’язуються розробити, впровадити та підтримувати в певному інструкцією і положенням на ввірених їм об’єктах протипожежний режим і інструкції відповідно до вимог, викладених в нормативних актах.

Передбачено також створення підрозділу добровільної пожежної охорони та пожежно-рятувальної команди в його складі.

Що включає в себе режим і інструкції?

Встановлений режим включає порядки з описом місць спеціального призначення та правила їх користування та утримання, наприклад:

 • евакуаційних шляхів,
 • так званих «курилок»,
 • місць складування продукції та сировини,
 • стоянки транспорту.

Також встановлюється порядок роботи та технічного обслуговування:

 • вентиляційного устаткування,
 • засобів пожежогасіння і захисту від загорянь,
 • нагрівальних приладів,
 • електрообладнання.

Розробляються і впроваджуються правила роботи з відкритим вогнем і горючими матеріалами. Створюються графіки проходження інструктажів з пожежної безпеки співробітників, а також порядок і терміни перевірок знань пожежно-технічного мінімуму, в тому числі, тих працівників, які відповідальні за цю ділянку роботи на підприємстві. При цьому можуть передбачатися внутрішні лекції, семінари, тренінги та практичні заняття на підприємстві, а також зовнішні – на базі спеціалізованих навчальних центрів з професійними викладачами.

Важливою складовою протипожежного режиму на будь-якому об’єкті є розробка і впровадження порядку дій при виникненні пожежі. Неодмінно має бути план евакуації, описано, як повинні відключатися електроустановки, що і в якій послідовності необхідно робити співробітникам.

Відповідно, для кожного об’єкта, кожного приміщення (крім коридорів, санвузлів, басейнів і подібних приміщень), окремих видів робіт складаються інструкції, за якими повинен працювати персонал, залучений на певних ділянках і в виконанні окремих видів робіт. За інструкціями проводиться навчання (інструктаж) персоналу з подальшим контролем знань.

Детально про те, як розробити протипожежний режим, прописати порядки та інструкції, пояснюють на тематичних курсах і семінарах.

Пожежна безпека.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Тема: Пожежна безпека твоєї оселі.

Мета: розглянути основні причини виникнення пожеж, ознайомити учнів з умовами виникнення процесу горіння, принципами запобігання пожежам; розвивати уміння аналізувати причини виникнення пожеж;

виховувати серйозне ставлення до правил пожежної безпеки.

Обладнання: підручник, зошит,

Тип уроку: комбінований

І. Організаційний момент.

Учитель. Добрий день! Сьогодні на уроці присутні гості, привітаємо їх.

Американський психолог так описує одну з емоцій : «Вона нічого не коштує, та багато дає. Вона збагачує тих, хто її отримує, і не робить біднішими тих, хто її дарує. Вона триває мить, а в пам’яті іноді зостається назавжди, її неможливо купити, випросити, позичити чи вкрасти, бо сама по собі вона нічого не варта, поки її не віддали!» . Ви здогадалися про щойдеться? Так, це посмішка. Тоді подаруйте її один одном у.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учитель. На минулому уроці ми з вами вивчили тему «Безпека твого дому».

Дім – це місце, про яке завжди згадуватимете з теплотою, адже ви тут зростаєте в оточенні дорогих для вас людьми і пам’ятними речами. Колись приїхавши в гості до батьків, будете розповідати своїм дітям, скажімо, таке: «Ось моє улюблене крісло, а це табуретка, з якої я впав, коли був малий».

Щоб залишилося якнайбільше приємних спогадів, треба вчитися правильно користуватися всім, що є у вашому домі – електричними і газовими приладами. Звісно, поки що з дозволу і під наглядом дорослих.

Сучасний світ неможливо уявити без електрики. Ми звикаємо до неї і нерідко втрачаємо обережність. Наприклад, дехто розважається тим, що викручує у під’їздах лампочки чи зриває світильники забуваючи, що вони під напругою. Та чи варто ризикувати життям задля пустощів або мізерного заробітку? Ураження електричним струмом дуже небезпечні. Електричний струм, навіть у декілька разів слабший за той, яким ми користуємось в побуті, може спричинити зу…. серця. Тому необхідно знати правила безпечного користування електрикою.

Бесіда за запитаннями:

Назвіть основні правила безпечного користування електрикою (с. 148)

Чому не можна забивати цвяхи поблизу електричних розеток?

Чому не слід користуватися електроприладами під час купання у ванні?

Учитель. Такий необхідний і корисний у господарстві газ вимагає обережності у користування, адже він вубохонебезпечний у суміші з повітрям. При витіканні газу для вибуху буває достатньо іскри. Вибух газу може зр……. багатоквартирний будинок. Щоб не сталося лиха потр і бно навчитися правильно запалювати і вимикати газову комфорку.

Читайте также:  Входная дверь

– Як це правильно робити? (с. 149, мал.52)

Учитель. Добре, коли в домі є вода. І холодна , і гаряча. Але користування водою також вимагає обережності.

Що потрібно робити, якщо виникла аварійна ситуація?

Учитель. У кожному домі є чимало хімічних речовин, що використовуються у побуті. За ступенем безпеки всі препарати побутової хімії поділяють на чотири групи. Які це групи? (с.150).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Вогонь друг. Вогонь – ворог.

Учитель. Фото вогню на дошці. Продовжити фразу: «Я можу використати цей вогонь для того, щоб…»

Вогонь – повсякденний супутник людини. Ще з давніх часів люди використовували його в своєму житті і весь час підтримували своє родинне вогнище, щоб не згасло. Вогонь – це друг. Він потрібний всюди: і в житлових будинках, і на заводах, і на фабриках. Ним користуються, коли потрібно приготувати обід, підігріти воду. Вогонь – є символом олімпійських ігор. Перед вічним вогнем біля могили Невідомого воїна люди схиляють голови, віддаючи шану загиблим.
Вогонь дарує людям світло,
Вогонь дарує їм тепло,
Коли б тепло і світло зникли,
Життя б на світі не було.

Важко уявити собі життя людини без вогню. Але, якщо вогонь потрапить у невмілі руки, то може стати грізним ворогом. Пожежі знищують будинки і заводи, лани і ліси. Під час пожеж гинуть люди. Отже, вогонь – друг і ворог людини. Від нас залежить, яким він буде: добрим чи злим. Щоб не виникла пожежа, треба знати і виконувати правила пожежної безпеки.

У 5 класі ви вже вивчали тему «Пожежна безпека» і знаєте, за яких умов може виникнути пожежа, умієте загасити невеликий вогонь. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо вивчати цю тему і поговоримо про «Пожежну безпеку вашого дому» . Тож тема сьогоднішнього уроку – «Пожежна безпека твого дому».

Очікувані результати уроку:

– розглянути основні причинами виникнення пожеж;

– ознайомитись з умовами виникнення процесу горіння, принципами запобігання пожежам

На дошці трикутник вогню

– Як називається ця геометрична фігура?

В и в же знаєте, що таке трикутник. А чи відомо вам, що таке «трикутник вогню» ? Цей термін запропонував французький хімік А.Лавуазьє для того, щоб було легше запам’ятати три умови виникнення горіння. Горіння виникає за наявності горючої речовини, джерела запалювання, кисню, який входить до складу повітря.

Джерело Кисень, який входить

запалювання до складу повітря

До джерел запалювання відносяться: сірник, бенгальський вогонь, несправний електроприлад, багаття, запальничка, сигарета тощо.

Учням пропонуються зразки матеріалів (перелік на дошці) – папір, полі­етилен, деревина, пластик, гума, фольга, каміння, черепиця.

– Які матеріали ви б віднесли до горючих?

– Які матеріали доцільно використовувати при будів­ництві з точки зору пожежної безпеки

Усі речовини за ознакою горючості поділяються на:

горючі – ті, що загоряються від джерела запалювання і продовжують горіти , коли це джерело зникає ( папір, газети, книги, одяг, речі, штори, меблі і т.д.);

важкогорючі – ті, що загоряються, тліють чи обвуглюються під дією вогню, проте без джерела запалювання їх горіння припиняється (як, наприклад, деякі пластмаси, гума, сучасні оздоблювальні матеріали – лінолеум, пластикові стелі й панелі);

негорючі – ті, що не горять за будь-яких умов. До них належать вода, пісок, каміння, цегла, земля . Їх застосовують для гасіння пожеж .

Вправа «Запитання – відповіді»: називаю речовину, а учні роблять відповідні рухи, якщо вона належить до горючих (хитають головою ) або важкогорючих (показують долоньки ), негорючих речовин (посміхаються ):

2) гумовий килимок; 9) ковдра;

3) пісок; 10) пластикова упаковка;

4) вода; 11) сухе листя;

5) деревина; 12) цегла;

6) журнал; 13) улюблена м’яка іграшка;

7) лінолеум; 14) каміння.

Третьою умовою горіння є наявність кисню – газу, що міститься у повітрі. Кисень підтримує горіння та є необхідною умовою для його виникнення.

Для припинення горіння потрібно перекрити доступ кисню або охолодити горючий матеріал нижче температури його займання.

Учитель. Є таке прислів’я: «Вогонь – добрий слуга, але поганий господар». Це означає, що вогонь вірно служить людям у побуті й на виробництві, за його допомогою здійснюється безліч корисних справ. Він – давній помічник людини. Однак трапляється, що вогонь з вірного слуги, друга та помічника перетворюється на «поганого господаря» – безжального ворога і руйнівника, який знищує за лічені хвилини те, що створювала природа або людина довгими роками наполегливої праці. Причини пожеж різні. Але найчастіше пожежа виникає тому, що з вогнем поводилися необережно або залишили його без нагляду. Щоб вогонь з доброго помічника не перетворився на небезпечного ворога потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. 2. Причини виникнення пожеж Повідомлення учнів І. Причини виникнення пожеж у оселі .

Основною причиною виникнення пожеж у домі є необережне поводження людини з пожежонебезпечними предметами (електроприлади, газова плита, легкозаймисті речовини тощо), невиконання елементарних правил пожежної безпеки (паління у ліжку, пустощі дітей з вогнем або сірниками).

Найбільш небезпечним місцем у квартирі, з погляду на пожежну небезпеку є кухня. Залишені без догляду газові конфорки або колонка можуть легко стати причиною пожежі, якщо вітром з вікна (кватирки) у бік полум’я хитне штору або біля газу, що горить, залишають легкозаймисті предмети (рушники, серветки тощо). До загорання призводить перевантаження електромережі у разі ввімкнення в одну розетку декількох електроємних приладів. Часто причиною пожежі на балконах стають недопалки, що можуть потрапити на балкон з верхніх поверхів. А якщо згадати, що балкони часто використовують для збереження старих, іноді легкозаймистих, речей, результат неважко уявити. Важко пригадати скільки разів спеціалісти пожежного нагляду говорили про небезпеку дитячих пустощів з вогнем, сірниками та про паління у ліжку але кількість пожеж, спричинених цими діями не меншає. Запам’ятайте:

– Необережне поводження з вогнем призводить до пожежі; – Палити у ліжку – небезпечн о; – Не залишайте біля працюючих електроприладів легкозаймистих предметів; – Не залишайте ввімкнуті електроприлади або підпалені газові прилади без догляду; – Не користуйтеся електроприладами з пошкодженою ізоляцією; – Не вмикайте в одну електричну розетку декілька приладів; – Не підігрівайте на відкритому вогні легкозаймисті речовини (лаки, фарби тощо); – Не сушіть білизну над газовою конфоркою, не вішайте над плитою рушники, серветки тощо; – Не зберігайте на балконах легкозаймисті предмети та речовини; – Утримуйте у порядку горища та підвали. Пожежа може швидко охопити велику площу в житлових будинках і підсобних будівлях тільки в тих випадках, коли займаються пролиті горючі рідини (наприклад, при падінні на підлогу керогазу); у газифікованих будинках це може мати місце при вибухоподібному спалаху газу. Найчастіше в житлових будинках пожежа починається з появи незначного полум’я, якому передує більш-менш тривалий період нагрівання або тління твердих легкозаймистих предметів, матеріалів, речовин. Робота з підручником, мал. 57, с.153

Завдання, с. 154 підручника.

На галявині вогнище,

Полум’я стелиться низько-низько (присідають),

Далі вогнище розгоряється (піднімаються).

І полум’я колихається (показують руками).

Ми взяли водичку прямо із кринички.

Полили, загребли (імітація руками).

І з галявини пішли (крокують).

3. З історії дослідження пожежної охорони.

Перші пожежники з’явились у нашій країні понад два століття тому. Двоповерхова споруда з високою вишкою (каланчею) мала назву «пожежне депо».

На першому поверсі розміщували коней, вози з діжками, наповненими водою, та протипожежний інвентар. На другому – жили пожежники, яким дозволялося відлучатися з казарми лише один раз на тиждень, заборонялося відвідувати громадські місця, читати будь-що, крім Біблії. Щоб завжди бути наготові, вони навіть на ніч не знімали чобіт.

Як тільки черговий (вишковий) помічав пожежу, на каланчі одразу піднімали сигнальні знаки, щоб повідомити інші депо. Вартовий ударяв у дзвін, і з вор і т на кон і вил і тав в і стовий. В і н розв і дував обстановку на пожеж і й мчав назад.

Після його повернення з гуркотом і дзвоном на місце пожеж і посп і шали пожежники. Трубники рятували людей і гасили пожежу водою із шлангів, сокирники рубали дах, щоб випустити з приміщення дим, а качальники та водопостачальники поповнювали запаси води в діжках.

Учитель. У наш час повідомлення про пожежу приймають за телефоном… 101. Після отримання сигналу оголошується тривога в найближчій до місця пожежній частині, і за півхвилини пожежні автомобілі з увімкненими сиренами вже мчать гасити пожежу.

Завданням пожежної служби є не лише гасіння пожеж, а й профілактика, тобто забезпечення пожежної безпеки будівель. Жоден будинок не заселяють без підпису працівників пожежної служби, які ретельно перевіряють справність електричної мережі, наявність і доступність евакуаційних виходів і шляхів, запасних виходів, пожежних драбин, засобів гасіння та виявлення пожежі.

У приміщеннях і будинках встановлюють пожежну сигналізацію. Навіть маленькі діти мають знати, що коли вона спрацювала, треба негайно вийти з будинку шляхом, який вказано на плані евакуації. А щоб засвоїти , куди бігти у випадку пожежі, двічі на рік слід проводити навчальні пожежні тренування. І не тільки в школі, а й удома, особливо якщо в родині є маленькі діти.

Учитель. Особливо небезпечно, коли пожежа виникає там, де одночасно перебуває багато людей, наприклад у школі.

У школі проводиться постійно день цивільно захисту, коли проходять тренування по евакуації зі школи.

5. Виконання завдань в зошиті.

І V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за запитаннями .

1. Наведіть приклади ситуацій коли вогонь може бути другом, а коли ворогом?

2. Які три основні умови горіння?

3. Наведіть приклади джерела запалювання?

4. Наведіть приклад горючих речовин( папір, газети, книги, одяг, речі, штори, меблі і т.д.);

Наведіть приклади важкогорючих речовин ( деякі пластмаси, гума, сучасні оздоблювальні матеріали – лінолеум, пластикові стелі й панелі);

Наведіть приклади негорючих речовин (вода, пісок, каміння, цегла, земля).

Які основні причини виникнення пожеж?

V . Підсумок уроку

– Умови горіння – наявність кисню, джерела запалювання та горючих матеріалів.

– Найпоширенішими причинами виникнення пожеж є : тютюнопаління (особливо в нетверезому стані), порушення правил експлуатації електричних і газових приладів, необережне поводження з вогнем та розряди блискавки.

– Щоб запобігти виникненню пожежі, треба дбати про пожежну безпеку помешкання. У кожному будинку має бути план евакуації.

– Пожежну службу було створено понад два століття тому. Відтоді хоробрі пожежники врятували чимало людських життів і майна.

V І. Домашнє завдання.

Підготувати прислів’я та загадки про вогонь

Робота в групах. Гра « Пожежна інспекція».

Слово вчителя: ” Попередити пожежу неважко. Потрібно тільки пам’ятати про правила пожежної безпеки та виконувати їх. Спробуйте попередити пожежу у різних ситуаціях ” (підручник).

Об’єднання учнів у 3 команди. Кожна команда готує пам’ятку (повідомлення):

команда 1 – Як запобігти пожежонебезпечним ситуаціям під час користування газовими приладами;

команда 2 – Як запобігти пожежонебезпечним ситуаціям під час користування електричними приладами;

команда 3 – Як запобігти пожежонебезпечним ситуаціям під час користування засобами побутової хімії .

Презентації груп, обговорення, оцінка спостерігачів.

Інформаційне повідомлення: «Правила поведінки під час пожежі в квартирі».

Робота в парах. Об’єднайтесь зі своїм сусідом по парті і обговоріть ситуації, зробіть висновки.

Діти грались із сірниками та підпалили килим. Він почав тліти і задимив кімнату. Потай від дорослих діти відкрили вікна, зробивши протяг ( вирішили провітрити кімнату ), але килим спалахнув, і почалася пожежа. Оцініть дії дітей.

Під час пожежі в квартирі хлопчик, набравши номер 101, перелякано кричить у трубку телефону: «Рятуйте! Пожежа! Я живу тут, у великому будинку, на третьому поверсі!». У чому помилка хлопчика?

10.Підсумкове завдання. Інтерактивний прийом “ Мікрофон “ .

– За яких умов вогонь є другом людини?

– Які умови є необхідними для загоряння?

– Які найпоширеніші причини виникнення пожеж?

Підведення підсумків уроку, виставлення оцінок.

11. Домашнє завдання. Вивчити параграф. Проаналізуйте разом з батьками стан пожежної безпеки вашої оселі. Разом з батьками на ваших планах квартир позначте стрілочками виходи з кожної кімнати, шляхи евакуації з вашого будинку чи квартири в разі можливого виникнення пожежі.

12. Завершення тренінгу. Провести організовану евакуацію учнів з класу.

Учитель говорить і показує, а учні повторюють.

“ Зроби раз “ – складають портфелі.

“ Зроби два “ – встають по парам.

“ Зроби три “ – організовано виходять з класу у супроводі вчителя.

Пройти вогонь і воду.

Чужими руками вогонь загрібати.

Підливати масла у вогонь.

Між двох вогнів.

Боятися як вогню.

Вогнем дихати на когось.

Піти за кимсь у вогонь і воду.

Гратися з вогнем.

Диму без вогню не буває

1) Робота над прислів’ями. • Криком вогню не загасиш. • У сіні вогню не сховаєш. 2) Робота над загадками. • Дерев’яні хлопці Лежать у коробці. Коли з ними граються,То вогнем займаються. (Сірники) • Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає. А як даси йому води — Відразу помирає. (Вогонь)

Пожежна безпека (стр. 1 из 4)

Навчальна дисципліна Охорона праці

1. Поняття пожежної безпеки. Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Основні небезпечні чинники пожежі.

2. Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Протипожежний інструктаж та навчання.

Список використаних джерел

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди.Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”.Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд. За стан пожежної безпеки на підприємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники.

Читайте также:  Современная кухня. На что обратить внимание при выборе?

протипожений вибух сигналізація профілактика

1. Поняття пожежної безпеки. Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Основні небезпечні чинники пожежі

Вибухи та їх наслідки – пожежі, виникають на об’єктах, які виробляють вибухонебезпечні та хімічні речовини. При горінні багатьох матеріалів утворюються високотоксичні речовини, від дії яких люди гинуть частіше, ніж від вогню. Раніше при пожежах виділявся переважно чадний газ. Але в останні десятиріччя горить багато речовин штучного походження: полістирол, поліуретан, вініл, нейлон, поролон. Це призводить до виділення в повітря синильної, соляної й мурашиної кислот, метанолу, формальдегіду та інших високотоксичних речовин.

Найбільш вибухо- та пожежонебезпечні суміші з повітрям утворюються при витоку газоподібних та зріджених вуглеводних продуктів метану, пропану, бутану, етилену, пропилену тощо.

В останнє десятиріччя від третини до половини всіх аварій на V виробництві пов’язано з вибухами технологічних систем та обладнання: реактори, ємності, трубопроводи тощо. Пожежі на підприємствах можуть виникати також внаслідок ушкодження електропроводки та машин, які перебувають під напругою, опалювальних систем.

Певний інтерес (щодо причин виникнення) можуть становити дані офіційної статистики, які базуються на проведених у США дослідженнях 25 тисяч пожеж та вибухів

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ:

• несправність електрообладнання – 23%;

• куріння в неналежному місці – 18%; •

перегрів внаслідок тертя в несправних вузлах машин – 10%;

• перегрів пальних матеріалів – 8%;

• контакти з пальними поверхнями через несправність котлів, печей, димоходів – 7%;

• контакти з полум’ям, запалення від полум’я горілки – 7%;

• запалення від пальних часток (іскри) від установок та устаткування для спалювання – 5%;

• самозапалювання пальних матеріалів – 4%;

• запалювання матеріалів при різці та зварюванні металу – 4%.

– необережне поводження з вогнем (куріння у недозволених місцях, газом, бензином, несправність електрообладнання і т. д.);

– природні явища (удар блискавки, самозагоряння торфу і т.ін.).

Найчастіше пожежі з фатальними наслідками виникають при порушенні правил безпеки і від необережного поводження з вогні (несправність електрообладнання, необережність при курінні, перебування у нетверезому стані та ін.).

Причиною пожеж може бути розряд блискавки. Блискавка – електричний розряд між статично зарядженою хмарою та землею. Сила струму блискавки досягає 200 кА, напруга 150 мВ. Час розряду блискавки – до 1 сек. а температура – 5000-10000°С. Особливо небезпечним є прямий удар блискавки, при якому можливе руйнування об’єкта. Корім прямого удару (первинний прояв блискавки), виникає вторинний прояв (у вигляді електростатичної і магнітної індукції, а також занесення високих потенціалів у будинки. Для захисту від удару блискавки застосовують блискавковідводи.

Більше 63% пожеж у промисловості обумовлено помилками людей або їх некомпетентністю. Коли підприємство скорочує штати й бюджет аварійних служб, знижується ефективність їх функціонування, різко зростає ризик виникнення пожеж та вибухів, а також рівень людських та матеріальних втрат.

ПОЖЕЖА – це стихійне розповсюдження вогню, який вийшов з-під контролю людей і призводить до матеріальної шкоди, а іноді й до загибелі людей.

В Україні 1996 року 80 відсотків усіх пожеж стишся внаслідок необережного поводження з вогнем мешканців житлових будинків; з них 90 відсотків призвело до загибелі людей. Усього в країні внаслідок необережного поводження з вогнем затнуло 1800 чоловік, з них – 42 дитини. Щодня в Україні виникає до 120 пожеж, в яких гине в середньому до 7 чоловік. По Львівській області сталося 1035 пожеж, в тих загинуло 59 чоловік. За половину 1997 року трапилося 598 пожеж. Вогонь знищиш 93 будівлі, 14 тонн технічних та зернових культур. Збитки становили 7 млн. гри. У вогні загинуло 50 осіб, з них двоє дітей, ще 37 травмовано.

Пожежа – це горіння, у результаті котрого даремно і безповоротно знищуються або ушкоджуються матеріальні цінності, створюється небезпека для здоров’я людей.

Горінням називається швидко протікаючий хімічний процес окислювання або з’єднання горючої речовини і кисню повітря, що супроводжується виділенням газу, тепла і світла. Відомо горіння і без кисню повітря з утворенням тепла і світла. Таким чином, горіння являє собою не тільки хімічну реакцію з’єднання, але і розкладання.

Розрізняють власне горіння, вибух і детонацію. При власне горінні швидкість поширення полум’я не перевищує десятків метрів у секунду, при вибуху – сотні метрів у секунду, а при детонації – тисяча метрів у секунду.

З найбільшою швидкістю горіння відбувається в чистому кисні. В міру зниження концентрації кисню процес горіння сповільнюється, найменша швидкість горіння при вмісті кисню в повітрі 14-15%.

Для горіння необхідні пальні матеріали, окислювач і джерело підпалювання.

У практику розрізняють повне і неповне горіння. Повне горіння досягається при достатній кількості кисню, а неповне – при нестачі кисню. При неповному горінні, як правило, утворяться їдкі, отрутні і вибухонебезпечні суміші.

Самозапалювання (тепловий вибух) виникає при внутрішньому підігріві горючої речовини в результаті хімічних процесів. Температура самозапалювання залежить від різних чинників: складу й об’єму горючої суміші, тиску й ін. Більшість газів і рідин самозапалюється при температурі 400–700°С, а твердих тіл (дерева, вугілля, торфу і т.п.) – 250–450°С. Варто мати на увазі, що збільшення вмісту кисню в речовині і зменшення вмісту вуглецю знижують температуру самозапалювання.

Пожежна небезпека горючих речовин характеризується періодом індукції, або часом запізнювання самозапалювання. Період індукції для тієї самої речовини неоднаковий і залежить від складу суміші, температури і тиску. Варто мати на увазі, що чим нижче температура нагрівання горючої речовини при самозапалюванні, тим більше період індукції. Тому часто за температуру самозапалювання приймають температуру повітря, при якій період індукції максимальний. Період індукції має важливе значення для запалення речовин від малопотужних джерел.

Індукція спостерігається і для твердих речовин, однак вона проходить більш тривалий час (години, дні, місяці). Це пояснюється невеликою поверхнею окислювання і переносом кисню до твердих речовин за рахунок дифузії, а також великою теплоємністю.

Для горіння і запалення важливе значення має концентрація газів і пару у повітрі. Діапазон горіння і запалення характеризується нижнім і верхнім межами взриваємості. Вони є найважливішою характеристикою вибухонебезпечності горючих речовин. Нижня межа вибуху характеризується найменшою концентрацією газів і пару повітря, при якому можливий вибух, а верхня – найбільшою їхньою концентрацією, при якій ще можливий вибух.

При різкому стиску горючої суміші в ній створюється ударна хвиля за рахунок збільшення тиску, що викликає запалення горючої речовини. Це необхідно враховувати при оцінці вибухонебезпечності горючих речовин.

При вибухах деяких газів, парів і сумішей горіння переходить в особливу форму – детонацію. При цьому швидкість поширення полум’я досягає 1000-4000 м/с, що перевищує швидкість поширення звуку. Детонація, як правило, відбувається в трубах, що мають достатній діаметр і довжину, може виникати при визначеному підігріві суміші і сильної ударної хвилі, а також при спеціальному підпалюванні взривонебезпечної речовини. Детонація має верхні і нижні концентраційні межі.

Всі горючі рідини пожежонебезпечні. Вони горять у повітрі за певних умов, що залежать від концентрації їхніх парів. Горючі рідини постійно випаровуються, створюючи над поверхнею насичені взривонебезпечні пари.

По температурі спалаху горючі рідини діляться на два класи. До першого класу відносяться рідини (бензин, гас, ефір і ін.), що спалахують при температурі менше 45°С, до другого класу – рідини (олії, мазути й ін.), що мають температуру спалаху вище 45°С. У практику перший клас рідин прийнято називати легкозаймистими (ЛЗР), другий – горючими (ГР).

Пил і пилеповітряні суміші горючих речовин пожежонебезпечні. У повітрі вони можуть утворювати взривонебезпечні суміші. Збільшення вологості повітря і сировини, із якої утвориться пил, а також підвищення швидкості руху повітря, зменшують концентрацію пилу у повітрі і знижують пожежонебезпеку.

Взривонебезпечними є пил цукру, крохмалю, нафталіну при концентрації в повітрі до 15 г/м 3 ; торфу, барвників і т.п. при концентрації від 15 до 65 г/м 3 .

Пожежна безпека

Пожежна безпека, вимоги, дії при виникненні пожежі

Відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки несуть керівники і власники структурних підрозділів.

У всіх приміщеннях на видних місцях біля телефонів необхідно вивішувати таблички з позначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

Вимоги щодо дотримання правил пожежної безпеки на об’єктах:

Територія будівель, споруди і приміщення повинні бути забезпечені знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76

Всі співробітники при прийомі на роботу і за місцем роботи повинні проходити протипожежні інструктажі. Проводити інструктажі повинні посадові особи, які мають відповідне посвідчення.

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично очищатися від сміття, відходів, тари, листя, яке необхідно регулярно вивозити в спеціально відведені місця.

Дороги, проїзди і проходи до будівель і споруд, пожежних водойм, підходи до пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільні, міститися в справному стані, взимку очищатися від снігу. До всіх будівель і споруди повинен бути забезпечений вільний доступ.

Територія повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує вільне знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будівель і споруд.

Розводити багаття, спалювати відходи, тару на відстані менше 15 м. від будівель і споруд суворо забороняється.

Евакуаційні шляхи і виходи повинні завжди утримуватись вільними, нічим не захаращуватися, і у випадку виникнення пожежі або стихійного лиха забезпечувати безпечну евакуацію людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

У приміщеннях, які мають один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщати не більше 50 осіб.

Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні бути завжди справні, і проходити періодичне обслуговування.

Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

Електроустановки повинні відповідати вимогам діючих Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації споживачів (ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок (ПТБ) та інших нормативних документів.

З’єднання, відгалуження та закінчення проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою зварювання, спайки, опресування або спеціальних затискачів. Виконувати з’єднання жил проводів і кабелів методом скручування забороняється.

Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняється.

Температура зовнішньої поверхні електрообігрівальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі не повинна перевищувати 85 ° С.

Відстань від електрообігрівальних приладів до горючих матеріалів і конструкцій повинна бути не менше 0,25 м.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

 • прокладка проводів і кабелів через складські приміщення, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні зони;
 • експлуатація проводів і кабелів з пошкодженою ізоляцією;
 • залишати під напругою провода та кабелі з неізольованими струмопровідними жилами;
 • використання саморобних (кустарного виробництва) подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ;
 • використання для обігріву приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;
 • користуватися пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електроприладами;
 • використання для електромереж радіо і телефонних проводів;
 • залишати електрообладнання під напругою без нагляду.

Куріння на території і в будівлях дозволяється тільки в спеціально відведених, пристосованих для цього місцях.

Вогневі, зварювальні та інші пожежонебезпечні роботи, проводяться тільки при наявності наряду-доступу і при виконанні заходів, які виключають можливість виникнення пожежі.

Після закінчення роботи, співробітники, відповідальні за пожежну безпеку приміщень, повинні ретельно оглянути всі приміщення, вимкнути всі електроприлади, видалити горючі відходи і закрити приміщення.

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

Негайно повідомити про це в пожежну охорону по телефону 101 або за телефоном, вказаним адміністрацією, якщо телефон внутрішній (наприклад: 9 – 101), при цьому вказати точну адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку, наявність людей і повідомити своє прізвище. Використовувати (по можливості) заходи щодо евакуації людей, гасіння пожежі та заощадження матеріальних цінностей. Здійснити аварійне відключення електрообладнання. Повідомити про пожежу керівництву. У разі необхідності викликати інші підрозділи аварійно-рятувальних та інших служб. Зустріти підрозділи пожежної охорони, які прибувають на пожежу.

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Основною ціллю забезпечення пожежної безпеки Укренерго є зведення до 0 ймовірності виникнення та розвитку пожежі, впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечення захисту матеріальних цінностей.

Дотримання пожежної безпеки є складовою діяльності всіх працівників Укренерго.

Для забезпечення надійного протипожежного захисту об’єктів компанії розроблено та виконується комплекс організаційно-технічних заходів. Зокрема здійснюється модернізація, ремонт та підтримання в працездатному стані систем протипожежного захисту, пожежного водопостачання та технологічного обладнання. Значна увага приділяється забезпеченню будівель, споруд і території засобами пожежогасіння, а також встановлено контроль за їх своєчасним і якісним технічним обслуговуванням.

Для підтримки високого рівня пожежної безпеки впроваджуються сучасні системи автоматичного виявлення і гасіння пожеж як в приміщеннях так і на технологічному обладнанню.

Для запобіганням пожежам проводяться систематичні перевірки стану пожежної безпеки. З персоналом компанії організовуються інструктажі, спеціальні навчання та протипожежні тренування. Також проводиться аналіз причин та наслідків виникнення пожеж і загорань.

У 2018 році Державною службою України з надзвичайних ситуацій погоджено Програму навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб Укренерго, до обов’язків яких належить забезпечення та виконання заходів пожежної безпеки (лист ДСНС від 22.05.2018 № 26-7554/261).

Отримання даного погодження підтверджує результативність функціонування системи управління пожежною безпекою в компанії, підвищує її рейтинг та дозволить суттєво зекономити кошти при здійсненні навчання посадових осіб Укренерго, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання з питань пожежної безпеки.

Читайте также:  Меблировка гостиной: стоит ли платить за стиль

Це також свідчить про те, що Укренерго забезпечене відповідними матеріально-технічними, навчально-методичними, кадровими та інформаційними ресурсами для здійснення навчального процесу та дає можливість проведення навчання посадових осіб компанії безпосередньо на підприємстві власними силами – спеціалістами Департаменту охорони праці та пожежної безпеки, в тому числі у відокремлених підрозділах.

Підсумки роботи з питань пожежної безпеки

За 2017 рік

Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємстві забезпечується шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів, направлених на забезпечення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів.

З метою забезпечення відсутності неприпустимого ризику та підтримки готовності підпорядкованих об’єктів до дій в умовах загрози або виникнення і розвитку пожеж, у відокремлених підрозділах виконано всі організаційно-технічні заходи з питань пожежної безпеки, що були заплановані наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 26.12.2016 № 428 «Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки за 2016 р. і завдання на 2017 р.».

У 2017 р. на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» пожеж не допущено. Разом з цим, у звітному періоді зареєстровано три випадки технологічних порушень з виникненням горіння. Так, 06.03.2017 на підстанції 330 кВ «Каховська» Південної ЕС внаслідок пошкодження кінцевої кабельної муфти кабелю в комірці 35 кВ «ЕМЗ-2» сталось однофазне замикання на землю, з одночасним виникненням електричної дуги та загорянням у кабельному відсіку та відсіку секції шин цієї комірки. 05.08.2017 на підстанції 330 кВ «Степова» Північної ЕС внаслідок пошкодження з’єднувальної муфти типу 10 СТп-9 (3/150-240) силового кабелю 0,4 кВ №1 ТВП 44Т сталось міжфазне коротке замикання з виникненням електричної дуги та займання ізоляції муфти і кабелю. 10.10.2017 на підстанції 330 кВ «Броварська» Центральної ЕС внаслідок внутрішньої втоми фарфору, спричиненої неоднорідністю його структури та механічних навантажень під час комутацій протягом тривалого терміну експлуатації, сталось пошкодження вводу В-110 АТ-1 з подальшим викидом оливи та її загорянням.

Крім цього, у місцях проходження повітряних ліній електропередачі внаслідок низових пожеж сталось 33 аварійних відключення (проти 15 – у 2016 р.), з них: Дніпровська ЕС – 20, Донбаська ЕС – 7, Південна ЕС – 6.

Враховуючи вищевикладене, та з метою підвищення ефективності роботи з питань забезпечення протипожежного захисту, в ДП «НЕК «Укренерго» видано наказ від 28.12.2017 № 433 «Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки за 2017 р. і завдання на 2018 р.», відповідно до якого питання поліпшення стану пожежної безпеки, вважаються пріоритетними завданнями на 2018 рік. Разом з цим, на виконання наказу Міненерговугілля України від 14.12.2017 № 745 «Про затвердження Плану основних організаційно-технічних заходів з забезпечення пожежної безпеки у 2018 році» в ДП «НЕК «Укренерго» розроблені відповідні Плани з визначенням конкретних термінів виконання заходів та призначенням відповідальних осіб.

Протягом 2017 р. на підвідомчих об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» проведено 251 об’єктове та 93 спільних протипожежних тренування. Графік виконано у повному обсязі. Також, з метою тренування, набуття спеціальних знань, вмінь та навичок у працівників ДП «НЕК Укренерго» та особового складу оперативно-рятувальних служб цивільного захисту ДСНС України у 2017 році проводилисьі масштабні тактико-спеціальні навчання на території Південно-Західної ЕС у м. Вінниця та на ПС 220 кВ «Луцьк південна».

Протягом 2017 року навчання посадових осіб, до обов’язків яких належить забезпечення та виконання заходів з питань пожежної безпеки, пройшли 626 працівників, із них 28 у навчальних закладах ДСНС України, а перевірку знань посадових осіб проведено для 584 працівників. Навчання та перевірку знань за програмою пожежно-технічного мінімуму пройшли 2 266 працівників ДП «НЕК «Укренерго». Всім особам видано посвідчення встановленого взірця.

У відповідності до Положення про порядок організації діяльності добровільної пожежної охорони в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» та відокремлених підрозділах створено 122 добровільні пожежні дружини, до складу яких увійшли 448 працівників. Протягом звітного періоду було проведено 458 практичних занять із членами пожежних дружин ДПО по відпрацюванню навичок з евакуації персоналу та матеріальних цінностей. Графік виконано у повному обсязі. На виконання вимог пункту 16 Постанови КМУ від 17.07.2013 №564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони в ДП «НЕК «Укренерго» проведено обов’язкове страхування членів добровільних пожежних дружин.

У звітному періоді, з метою виконання наказу Міненерговугілля від 21.06.2013 №392 «Про перегляд деяких наказів Мінпаливенерго України», приймалась активна участь у діяльності Робочої групи Міненерговугілля з розроблення нової редакції Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України. Також розроблено та введено в дію наступну нормативно-технічну документацію ДП «НЕК «Укренерго»:

– Положення про порядок організації спеціального навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань в ДП «НЕК «Укренерго», затверджене наказом від 10.11.2017 № 357;

– Методика визначення розрахунку часу евакуації персоналу у разі виникнення пожежі на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго», затверджена наказом від 03.04.2017 № 99.

За 2016 рік

Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємствах ДП “НЕК “Укренерго” забезпечувалась шляхом неухильного дотримання вимог Конституції України, Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів, направлених на забезпечення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів.

Завдяки впровадженню ефективних напрямів покращення стану пожежної безпеки у 2016 р. на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” пожеж не допущено. Разом з цим, у звітному періоді зареєстровано три випадки технологічного порушення з виникненням горіння. Так, 05.04.2016 на підстанції 400 кВ “Мукачеве” Західної ЕС внаслідок міжфазного короткого замикання в електронасосі додаткового охолоджувача № 5 фази “А” АТ-3 сталась його розгерметизація з подальшим викидом оливи та її загорянням. 16.07.2016 на підстанції 500 кВ “Перемога” Донбаської ЕС внаслідок бойових дій сталось технологічне порушення роботи АТ-1 з подальшим його вимкненням, викидом оливи та її загорянням. 09.10.2016 на підстанції 330 кВ “Травнева” Північної ЕС внаслідок наявності заводського дефекту виготовлення високовольтного вводу 110 кВ фази “С” АТ-1 сталось пошкодження ізоляції його конструктивного елемента з подальшим викидом оливи та її загорянням. Крім цього, у місцях проходження повітряних ліній електропередачі внаслідок загорянь сталось 15 аварійних відключень (проти 42 – у 2015 р.), з них: Дніпровська ЕС – 2, Донбаська ЕС – 5, Західна ЕС – 1, Південна ЕС – 3, Південно-Західна ЕС – 2, Північна ЕС – 0, Центральна ЕС – 2.

З метою забезпечення відсутності неприпустимого ризику та підтримки готовності підпорядкованих об’єктів до дій в умовах загрози або виникнення і розвитку пожеж, у відокремлених підрозділах виконано всі організаційно-технічні заходи з питань пожежної безпеки, що були заплановані наказом ДП “НЕК “Укренерго” від 04.01.2016 № 4 “Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки за 2015 р. і завдання на 2016 р.”, зокрема:

– ремонт, модернізація, влаштування та технічне обслуговування систем протипожежного захисту та систем протипожежного водопостачання;

– ремонт об’єктів маслогосподарства;

– ремонт кабельних каналів;

– вогнезахист будівельних конструкцій;

– придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

– встановлення протипожежних дверей;

На підвідомчих об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” протягом 2016 року проведено 282 об’єктових та 101 спільне протипожежне тренування, 479 практичних занять із членами добровільної пожежної охорони, а також 173 засідання пожежно-технічних комісій.

У 2016 році навчання посадових осіб, до обов’язків яких належить забезпечення та виконання заходів з питань пожежної безпеки пройшли 926 працівників, із них 77 в навчальних закладах ДСНС, а перевірку знань посадових осіб проведено для 429 працівників. Навчання та перевірку знань за програмою пожежно-технічного мінімуму пройшли 2664 працівники ДП “НЕК “Укренерго”. Всім особам видано посвідчення встановленого взірця.

В апараті управління ДП “НЕК “Укренерго” та відокремлених підрозділах встановлено суворий контроль за організацією систематичного, своєчасного і якісного вжиття заходів щодо усунення недоліків з питань техногенної та пожежної безпеки, а також виконання протипожежних заходів, визначених приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Протягом 2016 року від працівників ДСНС України було отримано для виконання 23 приписи, які включили в себе 168 виявлених зауважень та порушень, 92 з яких виконано, а у 76 не підійшов термін виконання. Запропоновані заходи та обґрунтовані пропозиції, спрямовані на посилення пожежної безпеки підпорядкованих об’єктів, виконуються у встановленні терміни. По кожному припису складено та затверджено план усунення недоліків, який перебуває на контролі керівництва відокремлених підрозділів.

У звітному періоді розроблено та введено в дію Інструкцію зі службового розслідування та первинного обліку пожеж і їх наслідків на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” та навчально-методичний посібник з питань пожежної безпеки. Крім цього, на основі програми Access розроблено та впроваджено електронний журнал обліку посадових осіб ДП “НЕК “Укренерго”, які пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

За 2015 рік

Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємствах ДП “НЕК “Укренерго” забезпечується шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України, галузевих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на дотримання протипожежного захисту відокремлених підрозділів.

Завдяки впровадженню ефективних напрямів покращення умов пожежної безпеки на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” у 2015 році пожеж та загорань не допущено.

Протягом року здійснено всі організаційно-технічні заходи, передбачені річним наказом ДП “НЕК “Укренерго” з питань пожежної безпеки, зокрема:

– ремонт та технічне обслуговування систем протипожежного захисту;

– ремонт об’єктів маслогосподарства;

– ремонт кабельних каналів;

– ремонт внутрішнього та зовнішнього протипожежного водогону, а також пожежних водоймищ;

– вогнезахист будівельних конструкцій;

– встановлення протипожежних дверей;

– придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

Водночас, з початку року на підвідомчих об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” проведено 172 об’єктових та 148 спільних протипожежних тренувань, 589 практичних занять із членами команд добровільної пожежної охорони, на яких відпрацьовувалися навички з евакуації персоналу та матеріальних цінностей, а також 187 засідань пожежно-технічних комісій. У підрозділах компанії пройшли навчання та перевірку знань 204 посадові особи, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки, а також виконання цих заходів. Крім цього, 2824 працівники, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, пройшли спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та відповідну перевірку знань.

У звітному періоді розроблено та введено в дію наступну нормативно-технічну документацію ДП “НЕК “Укренерго”:

– Загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки в апараті управління ДП “НЕК “Укренерго”, затверджену виконуючим обов’язки директора ДП “НЕК “Укренерго” 31.01.2015 р.;

– Положення про порядок організації спеціального навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань в ДП “НЕК “Укренерго”, затверджене наказом ДП “НЕК “Укренерго” від 21.04.2015 № 124;

– Перелік основної організаційно-розпорядчої, звітної та облікової документації з питань пожежної безпеки для підвідомчих об’єктів ДП “НЕК “Укренерго”, затверджений заступником директора з охорони праці та екологічних питань 02.06.2015 р.

За 2014 рік

Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємствах ДП “НЕК “Укренерго” забезпечувалась у 2014 році шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України, галузевих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на дотримання протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів.

У 2014 р. на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” зареєстровано один випадок технологічного порушення із виникненням горіння. 16.12.2014 на підстанції 330 кВ “Полтава” Північної електроенергетичної системи (ЕС) сталося пошкодження трансформатора 110/6 кВ потужністю 31 МВА з подальшим його загорянням. За результатами роботи комісії з вивчення обставин цієї події, встановлено, що причиною пошкодження трансформатора стало зниження характеристик ізоляції в результаті тривалої експлуатації, що спричинило електродугове замкнення струмопровідної обмотки на корпус трансформатора і призвело до руйнування уводів та до викиду горючої газомасляної суміші назовні з наступним її загоранням. Для ліквідації загоряння було залучено особовий склад та спеціальну техніку трьох державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувальної частини ДСНС України в Полтавській області.

Крім того, у місцях проходження повітряних ліній електропередачі внаслідок пожеж в охоронній зоні ЛЕП, спричинених діями сторонніх осіб, сталося 26 аварійних відключень (проти 18 –у 2013 р.), з них у Дніпровській ЕС – 9, Донбаській – 1, Західній – 2, Кримській – 3, Південній – 3, Північній – 6, Південно-Західній – 1, Центральній – 1 відключення.

Протягом 2014 р. здійснено всі організаційно-технічні заходи, передбачені річним Наказом ДП «НЕК «Укренерго» з питань пожежної безпеки, зокрема:

– ремонт та технічне обслуговування систем пожежної автоматики;

– ремонт зовнішнього протипожежного водогону та пожежних водоймищ;

– ремонт об’єктів маслогосподарства;

– ремонт кабельних каналів;

– вогнезахист будівельних конструкцій;

– встановлення протипожежних дверей;

– придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

Водночас, протягом року на підвідомчих об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” проведено 488 об’єктових та 117 спільних протипожежних тренувань, 622 практичних заняття із членами команд добровільної пожежної охорони, на яких відпрацьовувалися навички з евакуації персоналу та матеріальних цінностей, а також 156 засідань пожежно-технічних комісій. У підрозділах компанії пройшли навчання та перевірку знань 154 працівники, до обов’язків яких належить забезпечення організації виконання заходів з пожежної безпеки, та 2845 працівників, обов’язком яких є виконання цих заходів (пожежно-технічний мінімум).

Враховуючи досвід минулих років та обсяги виконаної роботи у 2014 році, було видано наказ ДП “НЕК “Укренерго”, яким затверджені основні організаційно-технічні заходи щодо забезпечення належного протипожежного стану на об’єктах Компанії у 2015 році.

Ссылка на основную публикацию